Regulamin

Regulamin naboru na szkolenia

REGULAMIN SZKOLEŃ organizowanych przez firmę Cons- Med Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni 81-436 przy ul. Narutowicza 42/1, NIP: 5862038546.

1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w szkoleniach organizowanych przez firmę Cons- Med  Sp. z o.o.
 2. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 stycznia 2020 r. do chwili jego uchylenia lub zmiany.
   

2 Definicje

 • Szkolenie – szkolenie przeznaczone dla zainteresowanych, organizowane przez firmę Cons- Med Sp. z o.o. i prowadzone przez osoby przez nią wskazane,
 • Szkolenie zaplanowane – szkolenie, którego termin został wstępnie ustalony,
 • Szkolenie potwierdzone – szkolenie, którego realizacja w zaplanowanym wcześniej terminie została ostatecznie potwierdzona przez Organizatora w terminie 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem szkolenia,
 • Organizator – firma Cons- Med Sp. z o.o., z siedzibą w Gdyni przy ul. Gabriela Narutowicza 42 lok. 1 ; 81-436 Gdynia, NIP: 586-20-38-546.
 • Zgłaszający na szkolenie – osoba fizyczna, prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości prawnej zobowiązana do uiszczenia należności za szkolenie;
 • Uczestnik szkolenia – osoba, wskazana w treści wypełnionego formularza „Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu”, dostępnego na stronie: www.smoker.com.pl,
 • Potwierdzenie – wiadomość e-mail, przesłana do Zgłaszającego, potwierdzająca wpisanie na listę uczestników szkolenia,
 • Rezygnacja ze szkolenia – przesłanie pisemnej informacji poprzez wiadomość e-mail przez Zgłaszającego o wycofaniu uczestnika ze szkolenia,
 • Zgłoszenie – wypełniony przez Zgłaszającego formularz „Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu”, dostępny na stronie www.smoker.com.pl, w zakładce: szkolenia.
   

3 Warunki uczestnictwa w szkoleniu

 1. Informacja o organizowanych szkoleniach przekazywana jest w następującej formie:
  – „Terminarza Szkoleń”, opublikowanego na stronie internetowej ww.smoker.com.pl, w zakładce: szkolenia,
  – innych czynności o charakterze marketingowo-informacyjnym, adresowanych do zainteresowanych szkoleniami z firmą Cons- Med Sp. z o.o.
 2. Podstawą uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie poprzez e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. wypełnionego przez Zgłaszającego lub Uczestnika formularza „Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu”, opublikowanego na stronie internetowej www.smoker.com.pl, w zakładce: szkolenia.
 3. Po otrzymaniu wypełnionego przez Zgłaszającego lub Uczestnika formularza „Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu” Organizator w terminie siedmiu dni roboczych prześle na adres e-mail wskazany w formularzu potwierdzenie przyjęcia Zgłoszenia.
 4. Liczba uczestników szkolenia jest ograniczona. O wpisie uczestników na listę decyduje kolejność zgłoszeń oraz uiszczenie opłaty za uczestnictwo w szkoleniu.
 5. Zgłoszenia nadesłane po zamknięciu listy zostaną umieszczone na liście rezerwowej, o czym niezwłocznie powiadomiony zostanie pocztą elektroniczną Zgłaszający lub Uczestnik, podobnie jak o wyznaczeniu kolejnego terminu szkolenia dla Uczestników umieszczonych na liście rezerwowej. Postanowienia § 6 stosuje się odpowiednio – Zgłaszający lub Uczestnik decyduje o uiszczonej opłacie za szkolenie i może wydać dyspozycję o zwrocie wpłaconej opłaty na rachunek bankowy, z którego dokonana była płatność lub o pozostawieniu wpłaconych środków na rachunku Organizatora, tytułem opłaty za uczestnictwo w szkoleniu odbywającym się w kolejnym terminie.
   

4 Typy szkoleń oraz opłaty za uczestnictwo

 1. Typy szkoleń oraz opłaty za uczestnictwo w szkoleniach podane są na stronie: www.smoker.com.pl w zakładce szkolenia ( Akademia Grilla, Bbq i Wędzenia Smoker oraz Kucharz Grill i Bbq- program kwalifikacji ).
   

5 Warunki uczestnictwa w szkoleniu oraz warunki płatności

 1. Cena za uczestnictwo w szkoleniu obejmuje: udział w szkoleniu, zestaw materiałów szkoleniowych, przerwy kawowe, koszty zakwaterowania w czasie trwania szkolenia, certyfikat i dokumenty ukończenia szkolenia oraz zapewnienie towaru do zadań praktycznych; nie obejmuje kosztów przejazdów,  kosztów parkingowych, itp.
 2. Zgłaszający lub Uczestnik, który wypełnił formularz „Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu”, obowiązany jest do uiszczenia opłaty za uczestnictwo w szkoleniu po otrzymaniu potwierdzenia wpisu na listę uczestników, najpóźniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym terminem szkolenia. Ewentualne odstępstwa w tej kwestii winny być uzgodnione z Organizatorem w formie pisemnej – e-mail.
 3. Opłatę za uczestnictwo w szkoleniu Zgłaszający lub Uczestnik wnosi na rachunek bankowy Organizatora w ING BANK ŚLĄSKI o numerze:
                                        PL 82 1050 1764 1000 0090 8112 4514
 4. W tytule przelewu należy wskazać: miejsce, datę szkolenia, ilość uczestników oraz dane Zgłaszającego lub Uczestnika.
 5. Stosowna faktura VAT zostanie wystawiona przez Organizatora w terminie do 7 dni po wpływie pieniędzy na rachunek bankowy Organizatora, na podstawie wskazanych przez Zgłaszającego lub Uczestnika danych i przesłana na adres wskazany w formularzu „Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu”.
 6. Na żądanie Zgłaszającego lub uczestnika, Organizator wystawi i prześle mu fakturę pro – forma z tytułu uczestnictwa w szkoleniu.
   

6 Odwołanie lub zmiana terminu szkolenia przez Organizatora

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia lub do jego odwołania w terminie do trzech dni przed zaplanowaną datą jego rozpoczęcia.
 2. O fakcie odwołania szkolenia lub zmianie jego terminu Organizator informuje Zgłaszającego lub Uczestnika, informacja taka przesłana zostanie za pomocą wiadomości e-mail, na adres wskazany w formularzu „Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu”.
 3. W wypadku odwołania szkolenia przez Organizatora lub zmianie jego terminu, to Zgłaszający lub Uczestnik, decyduje o uiszczonej opłacie za szkolenie i może wydać następującą dyspozycję:
  – o zwrocie wpłaconej opłaty na rachunek bankowy, z którego dokonana była płatność,
  – o pozostawieniu wpłaconych środków na rachunku Organizatora tytułem opłaty za uczestnictwo w szkoleniu odbywającym się w innym terminie.
 4. Organizator poinformuje Zgłaszającego lub Uczestnika za pomocą wiadomości e-mail o wyznaczeniu innego terminu szkolenia.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w programie szkolenia oraz do zmian trenerów prowadzących dane szkolenie.
   

7 Rezygnacja ze szkolenia

 1. Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu wymaga przesłania stosownej informacji na adres e-mail Organizatora. W wypadku rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu w terminie:
  – do czternastu dni przed dniem rozpoczęcia szkolenia – Organizator zwraca Zgłaszającemu lub Uczestnikowi 100% wpłaconej opłaty,
  – do siedmiu dni przed dniem rozpoczęcia szkolenia – Organizator zwraca Zgłaszającemu lub Uczestnikowi 50% wpłaconej opłaty,
  – krótszym niż siedem dni przed rozpoczęciem szkolenia – wpłacona opłata nie podlega zwrotowi. W przypadku wystawionej faktury korygującej, uczestnik/zgłaszający na szkolenie jest zobowiązany potwierdzić otrzymanie dokumentu (data i podpis) zgodnie z ustaleniami księgowości Organizatora.
 2. W indywidualnych wypadkach Organizator może podjąć decyzję o niepobraniu opłaty w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu w terminie krótszym niż czternaście dni przed rozpoczęciem szkolenia.
 3. Brak obecności Uczestnika na szkoleniu bez formalnej rezygnacji z uczestnictwa
  w szkoleniu – wpłacona opłata nie podlega zwrotowi. W indywidualnych wypadkach Organizator może podjąć decyzję o zwrocie całości lub części opłaty lub wyznaczyć Uczestnikowi inny termin szkolenia.
 4. W każdym czasie Zgłaszający lub Uczestnik mogą wyznaczyć innego Uczestnika szkolenia w miejsce wcześniej zgłoszonego, zmiana wymaga przesłania stosownej informacji na adres e-mail Organizatora.
   

8 Ochrona danych osobowych

 1. W związku z zapewnieniem właściwego procesu przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”) informujemy, iż Administratorem danych osobowych Uczestnika na potrzeby związane z niniejszym Regulaminem jest Organizator.
 2. Z Administratorem można skontaktować się za pośrednictwem danych korespondencyjnych na dres siedziby Administratora z dopiskiem „Ochrona danych”, pod numerem telefonu +48 607-221-624, bądź mailowo na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe w następujących celach:
  a) przeprowadzenie Szkolenia, wystawienia zaświadczenia potwierdzającego udział w szkoleniu – na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO (realizacja umowy);
  b) realizacja ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i rachunkowego – na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO;
  c) ustalenie, dochodzenie lub obrona przed ewentualnymi roszczeniami mogącymi mieć związek z przeprowadzeniem Szkolenia w tym udzielanie odpowiedzi na pisma i wnioski oraz udzielanie odpowiedzi w toczących się postępowaniach – na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO (realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora w postaci zabezpieczenia roszczeń).
 4. Podanie przez Uczestnika danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Szkoleniu.
 5. Dane przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji Szkolenia, a następnie przez okres niezbędny do zabezpieczenia roszczeń i wykonania obowiązków określonych w przepisach prawa.
 6. Dane osobowe Uczestnika mogą być ujawniane podmiotom świadczącym dla Administratora usługi (np. hostingodawca, podmioty zapewniające obsługę IT) oraz podmiotom uprawnionym do dostępu do nich na podstawie przepisów prawa (np. policja). Odbiorcy danych mogą mieć swoją siedzibę w państwie znajdującym się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG), w tym jednak przypadku Administrator zadba o zapewnienie odpowiedniego poziomu zabezpieczeń tak, by zapewnić ochronę osobie, której dane dotyczą a przekazywanie danych osobowych do Państw Trzecich nastąpi na podstawie standardowych klauzul umownych.
 7. Uczestnik posiada prawo do:
  a) dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
  b) wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO; szczegółowe informacje dostępne są na stronie https://uodo.gov.pl/pl/83/155.
 8. Administrator nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
   

9 Postanowienia końcowe

 1. Organizator będzie rozpatrywać wyłącznie reklamacje dotyczące szkoleń otrzymane w formie pisemnej w terminie 14 dni od daty zakończenia szkolenia. Reklamacje otrzymane po tym terminie nie będą rozpatrywane
 2. Dla spraw nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Ustawy Kodeks Cywilny.
 3. Spory mogące wyniknąć z niniejszego Regulaminu rozstrzygał będzie Sąd w Gdyni.
 4. Uchylenie lub zmiana niniejszego Regulaminu nastąpi w formie informacji zamieszczonej na stronie www.smoker.com.pl.